Macht en Geweld – voorbereiding Bijbelstudie 3 juli 2022

Macht en Geweld – voorbereiding Bijbelstudie 3 juli 2022

Tot aan de zomerperiode willen we Bijbelstudie doen over het thema ‘Opstaan tegen onrecht’. Deze Bijbelstudies worden 1x per maand georganiseerd in de (mini)wijken. Ter voorbereiding op elke avond wordt een filmpje opgenomen door één van beide predikanten.

Op zondag 3 juli 2022 is de vijfde en laatste bijeenkomst gepland. Dit keer gaat het over het onderwerp ‘Macht en Geweld’.

Dit zijn de bespreekvragen die je kunt gebruiken tijdens de Bijbelstudie in je eigen groep. Maak voor de bespreking gerust een keuze uit de diverse vragen (bv. één vraag van elke categorie):

Opdracht vooraf

Bedenk ten minste drie onderwerpen die je raken, als je kijkt naar het journaal, de krant of social media. Neem daar iets van mee in de vorm van een knipsel, foto of screenshot. Waarom raakt je dat?

Opdracht vooraf

‘Macht en Geweld’ is een onderwerp dat sinds de zondeval ‘van alle tijden’ is. Soms ver weg, soms heel dichtbij. Bedenk voor jezelf voorbeelden uit het nieuws van afgelopen week waarin geweld en (on)macht een belangrijke rol speelden. Deel deze voorbeelden vooraf met elkaar en bid samen tot God om ontferming.

Hoofd

  1. Lees samen Genesis 4:1-16. Geweld begint al snel nadat Adam en Eva het paradijs hebben verlaten wanneer Kaïn zijn broer Abel doodslaat. Meteen daarna wordt Kaïn bang voor de spiraal van geweld die hij mogelijk heeft ontketend (vers 14). Wat zegt dit verhaal over ons eigen mens-zijn na de zondeval? En wat leren we van dit verhaal voor ons eigen leven? (lees 1 Johannes 3:11-15)
  2. Geweld is soms ook een stuk subtieler in ons leven aanwezig. Lees Jesaja 58:1-4. De Israëlieten in die tijd deden wel hun best om God te dienen (door te vasten op hun vastendagen), maar misbruikten tegelijk hun macht, maakten onderling ruzie en gebruikten geweld tegen elkaar. Als je God net als de Israëlieten met heel je hart wilt dienen, wat zou er dan in uw/jouw leven moeten veranderen als het gaat om macht en geweld?

Hart

  1. Geweld wordt vaak gedreven door haat. Misschien denk je bij geweld wel gelijk aan fysiek geweld, maar geweld kan ook verbaal of in gedachten plaatsvinden. Hoe gewelddadig zijn we zelf in ons eigen leven, bijvoorbeeld als we anderen veroordelen of negeren? Wat zegt dit over onze omgang met elkaar als christenen onderling? (vgl. Matteüs 5:21-26; Mat. 7:1-5).
  2. Het evangelie roept niet op tot geweldloosheid, maar gaat zelfs een stap verder. Het roept op tot liefhebben en dienen (Matteüs 5:43-48; Romeinen 12:17-21; 1 Johannes 4:20-21). Tegelijk kan dat enorm lastig zijn, thuis, op je werk of in de kerk. Is het als mens wel haalbaar om altijd de minste te zijn? Op welke manieren komt God ons te hulp? Ervaar je dat ook in je eigen leven?

Handen

  1. Macht kun je ook ten goede gebruiken. Zowel het Oude als Nieuwe Testament staan vol met voorbeelden hoe je God kunt dienen door je daden. In Romeinen 13:8-10 vat Paulus dat kernachtig samen. Welke mogelijkheden (macht, tijd, geld, relaties, talenten etc.) heb jij gekregen en kun je gebruiken ten goede? Probeer een to-do-list te maken hoe jullie samen (of individueel) gerechtigheid in praktijk kunnen brengen. Gebruik evt. Job 31:16-20, Jesaja 58:6-7 en/of Matteüs 25:35-36 als inspiratie.
  2. Tegelijk is er de aansporing van Christus om ‘in het verborgene’ rechtvaardig te zijn (Matteüs 6:1-4). Toch betekent dit niet dat je elkaar niet mag inspireren en helpen om rechtvaardig te handelen. Hoe kun je elkaar dan wel helpen om rechtvaardig te zijn? Deel praktische tips met elkaar en breng ze eventueel samen in praktijk.

Wil je meer weten over het Bijbelstudieproject voorjaar 2022? Klik dan hier

share