Organisatiestructuur

In onze visie en missie staat dat we bezielend gemeente willen zijn. Daarbij worden de volgende kernwaarden genoemd:

leren en ontdekken, getuigen en doorgeven, betrokken, uitnodigend (missionair).

In onze bestuursstructuur willen we daarbij aansluiten en op zo’n manier leidinggeven dat de visie daardoor kan worden uitgeleefd en de kernwaarden zichtbaar zijn. God geeft ons de taak om geestelijk en organisatorisch leiding te geven aan Zijn gemeente.

Dit is dan ook de basis voor een duale organisatiestructuur waarbij de besluitvorming ten allen tijde transparant blijft en er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om machtsmisbruik te voorkomen.

Daarnaast hebben gemeenteleden (en ambtsdragers) verschillende gaven en vaardigheden ontvangen. Uitgangspunt is dat deze gaven en vaardigheden het best tot hun recht komen als ze op de juiste plaats worden ingezet.

Bestuursraad

De Bestuursraad kan gezien worden als het dagelijks bestuur van onze kerk. Vanuit die taak houden de ambtsdragers zich, samen met een aantal gemeenteleden, bezig met zaken van beleid rond geestelijke zorg, financiële zaken, aansturen van commissies en taakgroepen en de communicatie binnen en buiten de gemeente en met het landelijke kerkverband.

 

 

Kerkenraad

betrokkenheid en leren en ontdekken, getuigen en doorgeven

De Kerkenraad wordt gevormd door de wijkouderlingen, de wijkpredikant(en), de jeugdouderlingen en een ouderling-voorzitter. De Kerkenraad vergadert maandelijks en bespreekt de pastorale/geestelijke thema’s in de gemeente en de wijken.

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie

getuigen en doorgeven, betrokken en uitnodigend

De diaconie wordt gevormd door de wijkdiakenen. De Diaconie vergadert 6 x per jaar en bespreekt de diaconale thema’s in de gemeente en de wijken.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente

Om in ons geloof te groeien, willen we in erediensten en in ons kerk zijn door de week aansluiten bij de leefwereld van gezinnen, tieners en jongeren. Ouderen helpen daarbij, door ruimte en aandacht te geven en door te getuigen van hun geloof in hun Redder Jezus Christus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Clusters / Kernteams

In De Open Poort werken wij met een structuur waarbij er onderscheid is tussen ambtsdragers gericht op de zorg voor en in de gemeente, en ambtsdragers die meer gericht zijn op de bestuurlijke kant van gemeente-zijn.

Zo kan de Bestuursraad gezien worden als het dagelijks bestuur van onze kerk. Vanuit die taak houden de ambtsdragers zich, samen met een aantal gemeenteleden, bezig met zaken van beleid rond geestelijke zorg, financiële zaken, aansturen van commissies en taakgroepen en de communicatie binnen en buiten de gemeente en met het landelijke kerkverband.


Algemene zaken (CBO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erediensten

Het cluster Diensten & Events houdt zich bezig met de invulling van de samenkomsten. Zij zorgt bijvoorbeeld voor de preekvoorziening, het begeleidingsrooster en andere vormen van muzikale en technische ondersteuning.

Gemeentezorg

Dit cluster richt zich voornamelijk op de geestelijke zorgtaken om het (geloofs-)welzijn van gemeenteleden te bevorderen. Daarnaast houdt dit cluster zich bezig met het aanbieden van vorming & toerustingsactiviteiten om de geloofsgroei en onderlinge betrokkenheid in de gemeente/(mini)wijken te bevorderen.

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen en jeugd

Dit cluster houdt zich bezig met het ontwikkelen van activiteiten en geloofsgroei. Het cluster is eindverantwoordelijk voor de diverse programma’s die we aanbieden voor kinderen en jongeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconaal & Missionair

Geloof, hoop en liefde delen met andere mensen

Door het delen van het evangelie in woorden en daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie & Media

Bij het cluster communicatie ligt de nadruk op het ondersteunen (meedenken, adviseren, uitvoeren) van de andere clusters in hun communicatiebehoeften en -vragen.