Bestuursraad

De Bestuursraad kan gezien worden als het dagelijks bestuur van onze kerk. Vanuit die taak houden de ambtsdragers zich, samen met een aantal gemeenteleden, bezig met zaken van beleid rond geestelijke zorg, financiële zaken, aansturen van commissies en taakgroepen en de communicatie binnen en buiten de gemeente en met het landelijke kerkverband.

In De Open Poort werken wij met een structuur waarbij er onderscheid is tussen ambtsdragers gericht op de zorg voor en in de gemeente, en ambtsdragers die meer gericht zijn op de bestuurlijke kant van gemeente-zijn. Zo kan de Bestuursraad gezien worden als het dagelijks bestuur van onze kerk. Vanuit die taak houden de ambtsdragers zich, samen met een aantal gemeenteleden, bezig met zaken van beleid rond geestelijke zorg, financiële zaken, aansturen van commissies en taakgroepen en de communicatie binnen en buiten de gemeente en met het landelijke kerkverband.

Samenstelling bestuursraad

Voorzitter: Harold Rook (Ouderling)
Scriba: Eric van Oene (Ouderling)

Clustercoördinator Algemene Zaken: Edwin Veldkamp (ouderling)
Clustercoördinator Erediensten: Durk de Boer (ouderling)
Clustercoördinator Gemeentezorg: Joanne Kroes (ouderling en voorzitter KR)
Clustercoördinator Kinderen & Jongeren: Maarten Keppel (jeugdouderling)
Clustercoördinator Diaconaal en Missionair: Ties Sikkema (diaken en voorzitter diaconie)
Clustercoördinator Communicatie/Media: Hans Havinga (ouderling)

Predikant: dr. Jasper Bosman
Predikant: dr. Almatine Leene


Bestuurlijke taken

 • De Bestuursraad is initiërend en faciliterend voor KR en Diaconie. De BR zal veel zaken (beleidsmatige- personele-, beheersmatige, etc.) zelfstandig afhandelen.
 • De voorzitter (hij/zij) wordt verkozen door de gemeente via talstelling, of bij gebrek daaraan benoemd voor een periode van 3 jaar via enkelvoudige voordracht door de Kenrkenraad.
 • De Scriba wordt geworven en door de Kerkenraad benoemd voor een periode van 3 jaar.
 • De Bestuursraad vergadert minimaal 1x per maand (m.u.v. juli en augustus). Éen keer per kwartaal zal er voorafgaand aan de vergadering een 1/2 uur tijd voor gemeenteleden worden geboden om, desgewenst, vragen/opmerkingen te bespreken.
 • De Bestuursraad organiseert minimaal 2x per jaar (april en november) een gemeentevergadering
  April: Financiële verantwoording + verantwoording KR-beleid + ruimte inspraak/vragen
  November: Thema + visie en Kerkenraadbeleid + ruimte inspraak/vragen
 • Verslaglegging van de vergadering geschiedt door een apart aan te stellen notulist en het verslag wordt door de betreffende clustercoördinatoren ook op de agenda van de Kerkenraad en Diaconie geagendeerd.
 • Leden van de Bestuursraad worden voor 4 jaar benoemd; met de mogelijkheid om zonder ontheffingsaanvraag een jaar eerder te stoppen. Maximaal zal men 4 jaar in functie zijn en dan een periode van “rust” krijgen van minimaal 2 jaar.