Gemeente

Om in ons geloof te groeien, willen we in erediensten en in ons kerk zijn door de week aansluiten bij de leefwereld van gezinnen, tieners en jongeren. Ouderen helpen daarbij, door ruimte en aandacht te geven en door te getuigen van hun geloof in hun Redder Jezus Christus

(mini)wijken
De gemeente van de Open Poort is verdeeld in maximaal 12 wijken. (situatie 2020: 11 wijken)

 • Elke wijk heeft 1 wijkouderling en 1 wijkdiaken; bij voorkeur uit de eigen wijk.
 • Iedere jeugdouderling maakt deel uit van één of meerdere wijken.
 • Elke wijk is onderverdeeld in 3-4 miniwijken.
 • Een miniwijk bestaat uit ca 10 adressen.
 • Elke miniwijk heeft een coördinator.
 • Leden van de miniwijken kunnen actief zijn als wijkbezoeker; iedere miniwijk heeft minimaal 1 wijkbezoeker.
 • Het wijkteam, bestaande uit wijkouderling, wijkdiaken, coördinator(en), wijkbezoekers komt maandelijks (m.u.v. juli en augustus) bij elkaar om de wijkgebonden situatie(s) te bespreken.
 • De ouderling treedt in de wijk op als stimulator en is verantwoordelijk voor een goede pastorale begeleiding van de wijkleden. Naast dat de ouderling zelf de leden van de wijk actief bezoekt, worden goede afspraken gemaakt met de wijkbezoekers over de pastorale zorg aan de wijkleden.
 • De wijkdiaken is verantwoordelijk voor goede onderlinge hulpverlening en stimuleren van diaconale betrokkenheid.
 • De coördinator bewaakt de gang van zaken in een miniwijk en samen met de wijkambtsdragers stimuleren ze wijkleden om samen thema’s te bespreken, Bijbelstudies te houden en elkaar te bezoeken.

Voordragen ouderlingen en diakenen:

 • Bij het ontstaan van een vacature draagt een wijk een ouderling en/of diaken voor aan de Kerkenraad. De voordracht wordt georganiseerd door het wijkteam. Hierbij betrekken zij alle leden van de wijk. (dit vindt plaats in december)
 • De Kerkenraad is bevoegd deze voordracht te honoreren en te bevestigen (januari)
 • De Kerkenraad legt de namen ter instemming voor aan de gemeente (met mogelijkheid te reageren voor 1 maart)
 • Ouderlingen en diakenen worden (jaarlijks) bevestigd in een kerkdienst in de maand april.
 • De gekozen ouderling en diaken worden lid van resp. de Kerkenraad of de Diaconie