Kerkenraad

betrokkenheid en leren en ontdekken, getuigen en doorgeven

De Kerkenraad wordt gevormd door de wijkouderlingen, de wijkpredikant(en), de jeugdouderlingen en een ouderling-voorzitter. De Kerkenraad vergadert maandelijks en bespreekt de pastorale/geestelijke thema’s in de gemeente en de wijken.

De kerkenraad wordt gevormd door de wijkouderlingen, de wijkpredikant(en), de jeugdouderlingen en een ouderling-voorzitter en vergadert maandelijks (m.u.v. juli en augustus) en bespreekt de pastorale/geestelijke thema’s in de gemeente en de wijken, zoals bijvoorbeeld:

 • iedere vergadering terugmelding wijken en onderlinge hulp/advies over zaken die niet binnen het wijkteam kunnen worden bespro ken/opgelost;
 • iedere vergadering bespreken jeugdwerk, jongerenpastoraat;
 • periodieke preekbespreking;
 • 3 x per jaar bespreken pastoraal thema (met behulp van externen en of experts), te faciliteren door Bestuursraad;
 • in januari: talstelling ambtsdragers voor Kerkenraad, Diaconie en Bestuursraad.


Voorzitter ouderlingen

De ouderling-voorzitter heeft geen eigen wijk en maakt deel uit van de Bestuursraad. Hij/zij wordt verkozen door de gemeente via talstelling; of bij gebrek daaraan benoemd door enkelvoudige voordracht door de KR.

Verslaglegging
Verslaglegging van de vergadering geschiedt door een apart aan te stellen notulist en het verslag wordt ook naar de scriba van de Bestuursraad gestuurd voor agendering.

> Overzicht van de kerkenraadsleden en de wijkteams


Verantwoordelijkheden

De Kerkenraad is verantwoordelijk voor:

 • pastoraat inhoudelijk
 • pastoraat i.s.m. wijkteams
 • proactief informeren en betrekken van de predikanten bij het pastoraat
 • toezien op onderlinge binding in en met de gemeente
 • inhoud van de erediensten
 • vervulling van de ambten
 • preekbespreking met de predikanten
 • organiseren van activiteiten gericht op toerusting
 • invulling geven aan de missionaire opdracht (kerk in de samenleving)
 • verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het jeugd-jongerenwerk en catechisatie