Kerkenraad

betrokkenheid en leren en ontdekken, getuigen en doorgeven

De Kerkenraad wordt gevormd door de wijkouderlingen, de wijkpredikant(en), de jeugdouderlingen en een ouderling-voorzitter. De Kerkenraad vergadert maandelijks en bespreekt de pastorale/geestelijke thema’s in de gemeente en de wijken.

De kerkenraad wordt gevormd door de wijkouderlingen, de wijkpredikant(en), de jeugdouderlingen en een ouderling-voorzitter en vergadert maandelijks (m.u.v. juli en augustus) en bespreekt de pastorale/geestelijke thema’s in de gemeente en de wijken, zoals bijvoorbeeld:

 • iedere vergadering terugmelding wijken en onderlinge hulp/advies over zaken die niet binnen het wijkteam kunnen worden besproken/opgelost;
 • iedere vergadering bespreken jeugdwerk, jongerenpastoraat;
 • periodieke preekbespreking;
 • 3 x per jaar bespreken pastoraal thema (met behulp van externen en of experts), te faciliteren door Bestuursraad;
 • in januari: talstelling ambtsdragers voor Kerkenraad, Diaconie en Bestuursraad.


Voorzitter ouderlingen

De ouderling-voorzitter heeft geen eigen wijk en maakt deel uit van de Bestuursraad. Hij/zij wordt verkozen door de gemeente via talstelling; of bij gebrek daaraan benoemd door enkelvoudige voordracht door de KR.

Verslaglegging
Verslaglegging van de vergadering geschiedt door een apart aan te stellen notulist en het verslag wordt ook naar de scriba van de Bestuursraad gestuurd voor agendering.

> Overzicht van de kerkenraadsleden en de wijkteams


Verantwoordelijkheden

De Kerkenraad is verantwoordelijk voor:

 • pastoraat inhoudelijk
 • pastoraat i.s.m. wijkteams
 • proactief informeren en betrekken van de predikanten bij het pastoraat
 • toezien op onderlinge binding in en met de gemeente
 • woordverkondiging (zie ook Preekvisie de Open Poort)
 • inhoud van de erediensten
 • vervulling van de ambten
 • preekbespreking met de predikanten
 • organiseren van activiteiten gericht op toerusting
 • invulling geven aan de missionaire opdracht (kerk in de samenleving)
 • verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het jeugd-jongerenwerk en catechisatie

Wijkteams

Een wijkteam bestaat uit een ouderling, diaken, wijkcoördinator(en) en soms een of meer wijkbezoekers. Zij stemmen de werkzaamheden in de (mini)wijk af en stimuleren dat de gemeenteleden zelf in verantwoordelijkheid voor elkaar zorgen, zowel als het gaat om praktische hulp als om pastorale zorg. Onderlinge hulp wordt binnen het wijkteam georganiseerd.  De samenstelling van de wijkteams vind je hier.

Wijkbezoekers

In lijn met het bijbels spreken gelden de volgende eigenschappen voor een wijkbezoeker:

 • ze staan goed bekend en zijn vervuld van de Heilige Geest (Handelingen 6: 3)
 • ze gedragen zich waardig, zijn geen kwaadsprekers, zijn sober en in alles betrouwbaar (1Timoteüs 3: 11)
 • ze weten goede raad te geven (Titus 2: 3)

In overleg met de ambtsdrager(s) in zijn wijk neemt hij/zij een aantal adressen voor zijn rekening die hij/zij regelmatig bezoekt. Evenals de ouderling en de diaken is het zijn/haar opdracht om namens Christus te bemoedigen, te vermanen, te vertroosten. Immers, dit pastoraal werk door de wijkbezoeker gebeurt vanuit de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In principe omvat zijn/haar taak het gebruikelijke jaarlijkse ‘huisbezoek’. In overleg kan de ouderling dit in bepaalde gevallen van hem/haar overnemen.

De wijkbezoeker wordt door de wijk benoemd voor een periode van 4 jaar. Eenmalige verlenging met een tweede termijn is in ieder geval mogelijk.

De wijkbezoeker werkt onder verantwoordelijkheid van een ouderling in de wijk en draait mee in het wijkteam. Er kunnen zich pastoraal gezien situaties voordoen waarin de ouderling in beeld komt. De wijkbezoeker is er attent op dat hij/zij in die gevallen tijdig signaleert richting de ouderling.

Plaatselijke regeling

Per 1 mei 2023 zijn de GKv en NGK kerken gefuseerd tot Nederlandse Gereformeerde Kerken. Als aanvulling op de landelijke kerkorde heeft iedere gemeente ook een plaatselijke regeling. Voor de Open Poort is de tekst in beschikbaar: Plaatselijke regeling De Open Poort(PDF).